Regulamin

Regulamin MF TECH

§ 1 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Strona internetowa mf-tech.pl , dostępna pod adresem internetowym http://mf-tech.pl/, prowadzona jest przez Mf-Tech Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000768228, NIP 5833341360.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i klientów przeglądających stronę i określa zasady kontaktu i zawierania umów z MF Tech.pl  oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony.

§ 2 DEFINICJE

1. Sprzedawca – Mf-Tech Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000768228, NIP 5833341360.

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

3. Strona – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://mf-tech.pl/

4. Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z produktów opisanych na stronie http://mf-tech.pl/

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie zapytania o ofertę oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Produkt – oferowane przez MF Tech oświetlenie (LED) i ekskluzywne przełączniki i gniazda następujących produkcji zagranicznej.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego i wymiany korespondencji.

§ 3 KONTAKT Z MF-TECH.PL

1. Adres:  ul. Jodłowa 9 , 83-330 Glincz

2. Adres e-mail: info@MF-Tech.pl 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 654 254

4. Numer rachunku bankowego: 10 1140 2004 0000 3402 7850 0664 

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie od 9.00 do 17.00 lub mailowo.

§ 4 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu na stronie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie na stronie możliwe jest przez podanie w wiadomości kierowanej na e-mail firmowy niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny podane w korespondencji mailowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%). Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w mailu zwrotnym odpowiadającym na zapytanie o zamówieniu.

5. Transakcje zawierane są w złotych polskich. MF-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

W takich przypadkach MF-Tech Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. MF-Tech Sp. z o.o. w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony MF Tech.pl na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może w dowolnym momencie wyłączyć ten mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

§ 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

2. W celu złożenia Zamówienia należy wysłać wiadomość na adres mailowy i zawrzeć w niej właściwe informacje poprzez wpisanie zakresu zamówienia, danych odbiorcy i danych do faktury, jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia i wybrać sposób dostawy i płatności.

3. Zawartość ujawniona na stronie prezentuje aktualną informację na temat towarów. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia MF-Tech Sp. z o.o. na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś MF-Tech Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

§ 6 DOSTAWA ORAZ METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. przesyłka kurierska.

b. odbiór poprzez paczkomat inPost

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze (pobranie),

b. Płatność kartą płatniczą;

c. Płatność przelewem bezpośrednio na konto spółki.

§ 7 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą wymiany wiadomości e-mail zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. 

3. W kolejnych wiadomościach Sprzedawca informuje Klienta o etapach realizacji zamówienia lub wszelkich ewentualnych zmianach.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

5. MF-Tech Sp. z o.o.  przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.

6. MF-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody MF-Tech Sp. z o.o..

7. W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności MF-Tech Sp. z o.o.  może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta.

§ 8 RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

b) żądać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku o wydania Produktu

5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy produktach tego typu (zgodnie z ust.6) i nie powiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o wykrytej wadzie.

6. Wada fizyczna (niezgodność towaru z Umową):

a) oferowanych produktów uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie przed ich zakupem;

b) oferowanych czytników uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie podczas pierwszego użytkowania produktu. 

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na podane w Regulaminie adresy. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres MF-Tech Sp. z o.o. ; ul. Jodłowa 9 ; 83-330

§ 9 GWARANCJA

1. Wszystkie produkty opisane na stronie MF-Tech posiadają gwarancję producentów.

2. Realizacja gwarancji producenta odbywa się:

a) za pośrednictwem strony zgodnie z warunkami regulaminów poszczególnych gwarantów (producentów / dystrybutorów).

b) bezpośrednio u producenta, samodzielnie przez klienta końcowego – MF-Tech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wynik realizacji gwarancji.

3. Czas gwarancji każdego produktu jest określony przez producenta na dokumencie dołączonym każdorazowo, do każdego produktu.

4. Warunkiem realizacji gwarancji jest posiadanie oryginalnego dokumentu zakupu
(rachunek / paragon / faktura).

§9 NEWSLETTER

1. Klienci MF-Tech Sp. z o.o.  mają możliwość skorzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres e-mail, wiadomości o charakterze marketingowym oraz informacyjnych, zawierających informacje dotyczące nowych produktów, promocji oraz rabatów.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem formularza kontaktowego obecnego na stronie http://mf-tech.pl/.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronie internetowej.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie chronione są prawami autorskimi MF-Tech Sp. z o.o.  lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody MF-Tech.pl lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

2.Zdjęcia oferowanych przez MF-Tech Sp. z o.o. produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez MF-Tech Sp. z o.o.  tylko w celach informacyjnych.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. MF-Tech Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na stronie lub poprzez wiadomość biuletynu informacyjnego.

3. MF-Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie na stronie internetowej w ciągu dnia;

b)wycofania poszczególnych produktów z oferty przedstawionej na stronie internetowej;

c) wprowadzania nowych towarów do oferty dostępnej na stronie internetowej;

d)przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych;

e)realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.